Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Diocese of Crene

Συγγραφή : Charitopoulos Evangelos (15/9/2005)
Μετάφραση : Panourgia Klio

Για παραπομπή: Charitopoulos Evangelos , "Diocese of Crene",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9717>

Κρήνης Μητρόπολις (22/2/2007 v.1) Diocese of Crene (21/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Diocese of Crene, with Çeşme (Crene) as its seat, occurred through the division of the bishopric of Crene and Anea, which included the region of Erythrai, in 1903. The persecution and the expulsion of the Greek-Orthodox in 1922 ended the short-lived existence of the Diocese.

Ιστορική Περιοχή

Ionia (peninsula of Erythrai)

Γεωγραφική Θέση

Western Asia Minor

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>