Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αγκύρας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος)

Συγγραφή : Μουστάκας Κωνσταντίνος (18/3/2002)

Για παραπομπή: Μουστάκας Κωνσταντίνος, «Αγκύρας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος)», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3401>

Αγκύρας Μητρόπολις (Οθωμανική Περίοδος) (6/11/2007 v.1) Diocese of Ankara (Ottoman Period) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

Υφιστάμενες επισκοπές (έως και τον 11ο αιώνα)

Ασπόνης
Ιουλιοπόλεως
Αναστασιουπόλως
Κίννης
Λαγανίας
Μνίζου
Ταβίας
Βηρινουπόλεως
Καλούμνης (Καλουμένης)

Κατάλογος μητροπολιτών Αγκύρας, 15ος-20ός αιώνας

Κωνσταντίνος (1450)
Μακάριος (1460)
1465: ο Σεβαστείας (τοποτηρητής)
Γερμανός
προ του 1517: ο Κορίνθου (τοποτηρητής)
Γεράσιμος (1561)
Ματθαίος (1590)
Σαββάτιος (1596)
Παρθένιος (1602-1631)
Αρσένιος
Γρηγόριος (;)
Λαυρέντιος (1636-1655)
Γερμανός (1655-1665)
Γεράσιμος Β΄ (1668)
Σεραφείμ (1670 κ.εξ.)
Αθανάσιος (1679)
Ιωακείμ (1698)
Μακάριος Β΄ (c. 1710)
Μελέτιος (c. 1713)
Νεόφυτος (1721)
1732: ο Ιωαννίνων Κλήμης (τοποτηρητής)
Ιωαννίκιος (1740)
Άνθιμος (1765)
Σεραφείμ Πισίδιος (1774 - c. 1780)
Ματθαίος Β΄ (1783)
(Μακάριος 1788;)
Ιωαννίκιος Β΄ (προ 1800-1811)
Σωφρόνιος (1811-1814)
Μεθόδιος (1814-1823)
Κύριλλος (1823)
Αγαθάγγελος (1823-1826)
Γεράσιμος Γ΄ Δομνηνός (1832)
Σωφρόνιος Β΄ (1835)
Μακάριος Γ΄ (1836)
Κύριλλος Β΄ (1836)
Νικηφόρος (1838)
Ιερόθεος (1845)
Μελέτιος Β΄ (1852)
Ιωαννίκιος Γ΄ (1860)
Γεράσιμος Δ΄ (1868)
Χρύσανθος (1872-1877)
Νικόλαος (1899-1902)
Σωφρόνιος Γ΄ (1902)
Γερβάσιος Σαρασίτης (1910-1922)
Κωνσταντίνος (1922-1934)

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>