Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Λέσβιος Βενιαμίν

Συγγραφή : Ζέη Ελευθερία (17/11/2002)

Για παραπομπή: Ζέη Ελευθερία, «Λέσβιος Βενιαμίν», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5091>

Λέσβιος Βενιαμίν (15/5/2008 v.1) Lesvios, Veniamin - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

Βοηθ. Κατάλογοι

 
Εργογραφία

Στοιχεία Μεταφυσικής (Βιέννη 1820).

Στοιχεία Ηθικής (ανέκδοτο).

Φυσική (ανέκδοτο).

Μετεωρολογικά (ανέκδοτο).

Βενιαμίν Λέσβιος (μτφρ.), Τριγωνομετρία ευμέθοδος πάνυ, συνερανισθείσα παρά πολλών συγγραφέν, μάλιστα δε παρά του αββά Μαρία (ανέκδοτο).

Στοιχεία Αριθμητικής Α' (Βιέννη 1818).

Γεωμετρίας Ευκλείδου Στοιχεία Β' (Βιέννη 1820).
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>