Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Maleinos Family

Συγγραφή : Krsmanović Bojana (11/9/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios

Για παραπομπή: Krsmanović Bojana, "Maleinos Family ",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7766>

Μαλεΐνοι (1/9/2009 v.1) Maleinos Family  (15/2/2009 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

Biographic notes of prominent members of the Maleinos family

Nikephoros: The first known scion of the family, appearing in the second half of the 9th century. He suppressed the rebellion of Symbatios in 866.

Eustathios: He lived in the second half of the 9th century. He was most probably a brother or son of Nikephoros. He was a patrikios and a high military official. Through Eustathios, one can follow the trace of the Maleinos family.

Eudokimos: Son of Eustathios. He was married to the daughter of a certain Adralestos, a patrikios and a relative of Romanos I Lekapenos (920-944). He lived in the second half of the 9th century or the beginning of the 10th century.

Michael (secular name Samuel): Son of Eudokimos, the later saint Michael. He was born ca. 894. Following the death of Leo VI (886-912), he became a monk. He was the teacher of saint Athanasios Athonites. He exerted considerable influence on his nephew, Nikephoros II Phokas (963-969). He died in 961.

Constantine: Son of Eudokimos and brother of Michael. He was a patrikios and strategos of Cappadocia (since 955). He participated in the battles against the Arabs in Syria.

Anonymous female member of the Maleinos family: Daughter of Eudokimos and sister of Michael and Constantine. She was married to Bardas Phokas. She gave birth to the later emperor Nikephoros II Phokas, Leo and Constantine.

Leo: Presumably a son of the first known member of the Maleinos family, Nikephoros. He participated in the battles against the Arabs in Syria and was killed in 953.

Eustathios: Son of Constantine. He was strategos of Antioch and Lykandos in 968/9. At the time of the rebellion of Bardas Skleros (976-979), he fought with the armies of the usurper as a military commander. He participated in the rebellion of Bardas Phokas (987-989), who was proclaimed emperor in his house in Charsianon. Following the assassination of Bardas Phokas, magistros Eustathios was not severely punished but he was removed from state offices. He welcomed emperor Basil II (976-1025) and his armies returning from a campaign in the East in his estates in Cappadocia. The emperor took him to Constantinople and kept him there under custody. Following the death of Eustathios, Basil II confiscated the estates of the family. Eustathios and his father are mentioned in the Novella of the year 996 by Basil II and condemned for their illegal wealth.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>