Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Τα Τοπωνύμια περιλαμβάνουν τριών ειδών οντότητες που εντοπίζονται στο γεωγραφικό χώρο: οικισμούς, φυσικά σχήματα του γεωγραφικού χώρου και διοικητικές ενότητες (πολιτικές και εκκλησιαστικές) στις οποίες κατά καιρούς υπήχθησαν οι παραπάνω οικισμοί.

Πυρήνα της κατηγορίας «Τοπωνύμια» αποτελούν οι οικισμοί ενώ τα φυσικά σχήματα και οι διοικητικές ενότητες λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτούς, με στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη γεωγραφική και ιστορική τοποθέτησή τους.

Στους οικισμούς περιλαμβάνονται όλες οι οικιστικές μονάδες, για τις οποίες υπάρχουν μαρτυρίες έστω και υποτυπώδους ελληνικής παρουσίας στη διαχρονία. Τα λήμματα περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της ονομασίας του κάθε οικισμού στην ελληνική και άλλες καθιερωμένες γλώσσες (περιλαμβάνονται ετυμολογικά στοιχεία και διαχρονικές ταυτίσεις).
  • Κατά το δυνατόν ακριβή γεωγραφικό και διοικητικό εντοπισμό.
  • Παρουσίαση της φυσιογνωμίας του κάθε οικισμού από την άποψη της Aνθρωπογεωγραφίας και της Γενικής Iστορίας και με έμφαση στην Oικονομία, την Eκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Παράλληλα προβάλλονται πτυχές του κοσμικού και θρησκευτικού βίου, της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής και αναφέρονται στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, όπως οικοδομήματα και μνημεία.

Στα φυσικά σχήματα περιλαμβάνονται οι κύριες οντότητες του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος των οικισμών που είτε βοηθούν στην πιο ολοκληρωμένη τοποθέτησή τους στο χώρο είτε συνδέονται με κάποιον τρόπο (ιστορικά, οικονομικά κλπ) με αυτούς. Τα λήμματα περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της ονομασίας τους (συμπεριλαμβάνονται ετυμολογικά στοιχεία και διαχρονικές ταυτίσεις).
  • Ακριβή γεωγραφικό και διοικητικό εντοπισμό.
  • Συνοπτική παρουσίαση των γεωφυσικών τους χαρακτηριστικών καθώς και της φυσιογνωμίας τους,  από την άποψη κυρίως της Ιστορίας αλλά και της Ανθρωπογεωγραφίας, με έμφαση στη Δημογραφία και την Οικονομία.

Στις διοικητικές ενότητες περιλαμβάνονται τα πολιτικά και εκκλησιαστικά διοικητικά σχήματα που εμφανίστηκαν, στη διαχρονία, στο μέγιστο τμήμα του εξεταζόμενου χώρου, και παρουσίασαν σχετική διάρκεια ζωής. Αυτά, επιλεγμένα σε εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη εξάπλωσή τους στο χώρο, είναι π.χ. στη Μικρά Ασία οι ρωμαϊκές επαρχίες του 300 μΧ, τα βυζαντινά θέματα του 1023, και τα βιλαέτια με τις υποδιαιρέσεις τους (σαντζάκια και καζάδες) των αρχών του 20ού αιώνα. Τα λήμματα περιλαμβάνουν:

  • Παρουσίαση της εξέλιξης της ονομασίας τους (συμπεριλαμβάνονται ετυμολογικά στοιχεία και ταυτίσεις).
  • Γεωγραφική τοποθέτηση και δήλωση της θέσης τους στην ιεραρχία του πολιτικού και εκκλησιαστικού διοικητικού συστήματος.
  • Γεωφυσική περιγραφή κάθε διοικητικής ενότητας με γεωγραφικά και δημογραφικά στοιχεία καθώς και πληροφορίες για το φυσικό πλούτο και τις σημαντικότερες πτυχές του οικονομικού βίου.