Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΔΟΜΙΚΑ

Συμπεριλαμβάνονται τα δομικά έργα που αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό πολιτισμό έτσι όπως αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένες περιοχές και εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία του κόσμου.  Το χρονικό διάστημα μελέτης των έργων είναι μέσα στη διαχρονία τους, από την προϊστορία μέχρι την σύγχρονη εποχή. Τα έργα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία και την δραστηριότητα του ελληνικού στοιχείου.

Ένα αρχιτεκτονικό έργο θεωρείται άμεσα συσχετιζόμενο όταν η χρήση εξυπηρετεί δραστηριότητες του ελληνικού στοιχείου συνεχώς ή κατά ένα συγκεκριμένο χρόνο ή χρονικό διάστημα.

Έμμεσα συσχετιζόμενο θεωρείται όταν υπάρχουν στοιχεία ή/και ενδείξεις παρουσίας του ελληνικού στοιχείου ή σχέσης με το ελληνικό στοιχείο συνεχώς ή κατά ένα συγκεκριμένο χρόνο ή χρονικό διάστημα ή όταν ο αρχιτέκτονας, ο πολεοδόμος, ο κατασκευαστής, ο χρηματοδότης ή ο ιδιοκτήτης ανήκουν στο ελληνικό στοιχείο, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από την ιστορική έρευνα.

Το χρονικό εύρος στο οποίο αναζητώνται τα αντικείμενα μελέτης φτάνει μέχρι σήμερα καθώς το σύνολο των σημαντικών ελληνικών κατασκευών και μνημείων είναι ένα ζήτημα συνεχούς έρευνας, μελέτης και προστασίας.

Η βασική πληροφοριακή ψηφίδα είναι η μονάδα κατασκευής που παρουσιάζει κτηριολογική, δομική και μορφολογική αυτοτέλεια.

Η θεματική διαίρεση σε κατηγορίες του συνόλου των δομικών έργων έχει βασιστεί στον συνδυασμό των ακόλουθων κριτηρίων :

  • Η λειτουργική αυτοτέλεια του αντικειμένου.
  • Η τοπολογική σχέση του αντικειμένου προς το περιβάλλον του, το αν δηλαδή ένα αντικείμενο περιέχει περιβάλλον, περιέχεται ή διαχέεται στο περιβάλλον, είτε φυσικό είναι αυτό είτε δομημένο.
  • Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια τα δομικά έργα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Μεμονωμένη κατασκευή
  • Συγκροτήματα κατασκευών
  • Πολίσματα
  • Δίκτυα
  • Ειδικές κατασκευές και υποδομές