Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Λέσβιος Βενιαμίν

Συγγραφή : Ζέη Ελευθερία (17/11/2002)

Για παραπομπή: Ζέη Ελευθερία, «Λέσβιος Βενιαμίν», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5091>

Λέσβιος Βενιαμίν (15/5/2008 v.1) Lesvios, Veniamin - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Αγγέλου Α., Των Φώτων. Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1988

Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1977

Κιτρομηλίδης Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα 1999

Κονδύλης Π., Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και οι φιλοσοφικές ιδέες, Αθήνα 1998

Αριστείδης Γ., Βενιαμίν ο Λέσβιος, Αθήναι 1880

Αργυροπούλου Ρ., Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του 18ου αιώνα, Αθήνα 1983

Μουτζούρης Ι., Βενιαμίν ο Λέσβιος, οι κατήγοροι των ιδεών του και η Μεγάλη Εκκλησία, Αθήνα 1982

Παπαδόπουλος Θ., Οι φιλοσοφικές και κοινωνικο-πολιτικές αντιλήψεις του Βενιαμίν Λεσβίου, Αθήνα 1983

Δραγώνα-Μονάχου Μ., "Βενιαμίν Λέσβιος: ελευθερία, η δύναμη της εκπλήρωσης του αυτεξούσιου. Οι απόψεις για τη βούληση και το αυτεξούσιο ως βάση της θεωρίας του για την ελευθερία του ανθρώπου", Δευκαλίων, 6, 1978, 96-130

Πρακτικά Πανελλήνιου Συμποσίου «Βενιαμίν Λέσβιος», Μυτιλήνη 28-30 Μαΐου 1982, Αθήνα 1985

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>