Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ephesus (Antiquity), Monument of Memmius

Συγγραφή : Mallios Yorgos (16/10/2002)
Μετάφραση : Panourgia Klio

Για παραπομπή: Mallios Yorgos, "Ephesus (Antiquity), Monument of Memmius",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8258>

Έφεσος (Αρχαιότητα), Μνημείο Μέμμιου (6/2/2006 v.1) Ephesus (Antiquity), Monument of Memmius (15/2/2006 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Alzinger W., Augusteische Architektur in Ephesos, Wien 1974, SoschrÖAI 16

Outschar U., "Zum Monument des C. Memmius", ÖJh, 60, 1990, 57–85

Alzinger W., Bammer A., Das Monument des C. Memmius, Wien 1971, FiE VII

Rolland H., Le Mausoleé de Glanum, Paris 1969, XXXIe Suppl. à Gallia

Bammer A., "Ein Rundfries mit Bukranien und Girlanden", ÖJh, 49, 1968–1971, 23-44

Bammer A., "Die politische Symbolik des Memmiubaues", ÖJh, 50, 1972-1973, 220–222

Torelli M., "Il monumento efesino de Memmius. Un capolavoro dell’ ideologia nobiliare della fine della republica", ScAnt, 3, 1988, 403–426

Wiseman T.P., "Lucius Memmius and his Family", ClQ, 17, 1967, 164–167

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>