Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Dionysios Kalliarchis of Ephesus

Συγγραφή : Touloumakos Pantelis (16/5/2005)
Μετάφραση : Korka Archonti

Για παραπομπή: Touloumakos Pantelis , "Dionysios Kalliarchis of Ephesus",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7798>

Διονύσιος Καλλιάρχης Εφέσου (23/1/2006 v.1) Dionysios Kalliarchis of Ephesus (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Dionysios Kalliarchis was a prelate of the Orthodox Church who functioned as metropolitan in Larissa and Ephesus. He had good relations with important representatives of the Modern Greek Enlightenment, such as Konstantinos Koumas and Veniamin Lesvios, and supported the Academy of Cydoniae and the Philological Gymnasion of Smyrna against the attacks of the conservative ecclesiastical circles. He was executed by the Ottomans at the beginning of the Greek War of Independence, shortly after Patriarch Gregorios V.

Κύρια Ιδιότητα

Metropolitan

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

10 April 1821, Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Second half of the 18th century

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>