Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Michael Bourtzes

Συγγραφή : Stouraitis Ioannis (10/12/2003)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Stouraitis Ioannis, "Michael Bourtzes",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8226>

Μιχαήλ Βούρτζης (25/5/2009 v.1) Michael Bourtzes (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Michael Bourtzes was born around 930-935. In 969 he gained fame for his role during the capture of Antioch. He was granted the titles of patrikios and magistros as well as higher-ranking military offices. He played an active role in the Empire’s political life, especially during the conflict of the central authority with the illustrious members of the military aristocracy, until 995, when the emperor Basil II removed him from the office of doux of Antioch.

Κύρια Ιδιότητα

Military official

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

After 995, place unknown

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

930-935, probably the region of Euphrates

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>