Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Constantine Maleinos

Συγγραφή : Stouraitis Ioannis (10/10/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios

Για παραπομπή: Stouraitis Ioannis, "Constantine Maleinos",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9830>

Κωνσταντίνος Μαλεΐνος (17/9/2009 v.1) Constantine Maleinos (18/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Constantine Maleinos was born at the end of the 9th or the beginning of the 10th century, possibly in Cappadocia. He was member of a powerful family of the military aristocracy of Asia Minor situated in the theme of Charsianon. He reached the summit of his career in the middle of the 10th century, when he held the office of strategos; he was also member of the Senate and he was honored with the title of patrikios. He participated in the battle of Andrasus in 960. He died at the end of the 960’s in Cappadocia.

Κύρια Ιδιότητα

Military official

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

end of the 960’s (most probably 968), Cappadocia

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

end of the 9th - beginning of the 10th century, possiby Cappadocia

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>