Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μανουήλ / Μάξιμος Πλανούδης, "Ανθολογία"

Συγγραφή : Κατσιαμπούρα Γιάννα (31/7/2003)

Για παραπομπή: Κατσιαμπούρα Γιάννα, «Μανουήλ / Μάξιμος Πλανούδης, "Ανθολογία"», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5201>

Μανουήλ / Μάξιμος Πλανούδης, "Ανθολογία" (27/7/2009 v.1) Manuel / Maximos Planoudes, 'Anthologia' (15/2/2006 v.1) 
 

1. Η «Πλανούδεια Ανθολογία»

Η Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, έργο του Μαξίμου Πλανούδη, γνωστή και ως Πλανούδεια Ανθολογία, σώζεται σε έναν ιδιόχειρο κώδικα του λογίου στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη.1 Η πρώτη συλλογή είναι του Σεπτεμβρίου του 1299, συμπληρώθηκε όμως με δύο απόγραφα2 (στο διάστημα 1301-1305) υπό την εποπτεία του Πλανούδη. Ο μαθητής του Δημήτριος Τρικλίνιος, ο οποίος πιθανώς ήταν ο αντιγραφέας του ενός εκ των προαναφερθέντων απογράφων, ετοίμασε μια αναθεωρημένη έκδοση της Πλανούδειας Ανθολογίας στην οποία ενοποιήθηκαν τα τρία χειρόγραφα, περί το 1320. Η εκδοχή του Τρικλινίου χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη έντυπη έκδοση της ανθολογίας, στη Φλωρεντία το 1494, από τον Ιανό Λάσκαρι. Με την έκδοσή της η ανθολογία αυτή άσκησε μεγάλη επίδραση στην ιταλική και εν γένει στη δυτική επιγραμματοποιία. Η Πλανούδεια Ανθολογία αποτελεί μέρος της γνωστής σήμερα ως Ελληνικής Ανθολογίας.

Η Πλανούδεια Ανθολογία περιλάμβανε περί τα 2.400 επιγράμματα με 15.000 στίχους. Πηγές της ήταν η Παλατινή Ανθολογία και η ανθολογία που είχε συντάξει ο Κωνσταντίνος Κεφαλάς στις αρχές του 10ου αιώνα, η οποία δε σώζεται σήμερα. Ο Πλανούδης έκανε μια επιλογή των προηγουμένων, δε συμπεριέλαβε ερωτικά επιγράμματα, ενώ κάποια άλλα τα διασκεύασε παραλείποντας όσα μέρη θεωρούσε άσεμνα. Στην επιλογή του έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιγράμματα της Βυζαντινής εποχής. Πρόσθεσε δε 388 επιγράμματα που δεν περιέχονται στην Παλατινή Ανθολογία, τα οποία στις σημερινές εκδόσεις της Ανθολογίας αποτελούν το βιβλίο 16 (Appendix Planudea). Η Πλανούδεια Ανθολογία οργανώθηκε σε επτά βιβλία, ανάλογα με το περιεχόμενο των επιγραμμάτων: «επιδεικτικά» παραινετικά, σκωπτικά, επικήδεια, εγκωμιαστικά, ένα εγκώμιο του Χριστοδώρου του Πανίσκου από την Κοπτό3 αναθηματικά και ερωτικά. Tο περιεχόμενο καθενός βιβλίου παρουσιάζεται σε αλφαβητική σειρά κατά θέμα.

1. Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, cod. Marc. gr. 481.

2. Το πρώτο βρίσκεται στο Λονδίνο, BM Add. 16409, ενώ το δεύτερο σώζεται σε αποσπασματική μορφή στο Παρίσι, Paris B.N. gr. 2744.

3. Χριστόδωρος Κόπτιος: Λόγιος της Πρώιμης Βυζαντινής εποχής από τη Θήβα της Αιγύπτου, έζησε επί της βασιλείας του Αναστασίου Α΄ (491-518).

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>