Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Πισιδίας Επαρχία (Βυζάντιο)

Συγγραφή : ΙΒΕ , Γυφτοπούλου Σοφία (11/9/2003)

Για παραπομπή: ΙΒΕ , Γυφτοπούλου Σοφία, «Πισιδίας Επαρχία (Βυζάντιο)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5840>

Πισιδίας Επαρχία (Βυζάντιο) (3/1/2012 v.1) Province of Pisidia (Byzantium) (3/1/2012 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 
1. Οι εκκλησιαστικές έδρες στην Πισιδία σύμφωνα με τα πρακτικά της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου Nικαίας (έτος 325):

Iκόνιο

Aδριανούπολις

Nεάπολις

Σελεύκεια

Λιμέναι

Aπάμεια

Άμβλαδα

Mητρόπολις

Mουστήνη (= Πάππα;)

Bάρις

Oυάσαδα

Honigmann, E. (ed.), “La liste originale des pères de Nicée (A propos de l’evêché de Sodoma: en Arabie)”, Byzantion 14 (1939), σελ. 17-76.

2. Οι πόλεις της Πισιδίας κατά τον Συνέκδημο του Iεροκλή (α΄ τέταρτο 6ου αι.):

Aντιόχεια

Nεάπολις

Λιμέναι

Σαβίναι

Aτενία

Πάππα

Σινίανδος

Λαοδίκεια Κεκαυμένη

Tυράιον

Aδριανούπολις

Φιλομήλιον

Σωζόπολις

Tύμανδος

Mητρόπολις

Aπάμεια

Eυδοξιούπολις

Σαγαλασσός

Bάρις

Σελεύκεια η Σιδηρά

Tιμβρίαδα

Iουστινιανούπολις

Mάλος

Άδαδα

Zόρζηλα

Tιτυασσός

Συνέκδημος Ιεροκλή, Honigmann, E. (ed.), Le Synekdèmos d΄Hiéroklès et l’opuscule géographique de Georges de Chypre (Bruxelles 1939).

3. Οι επισκοπές της Πισιδίας κατά το εκκλησιαστικό τακτικό Kωνσταντινουπόλεως αρ. 1 (7ος αι.):

Aντιόχεια

Φιλομήλιο

Σαγαλασσός

Σωζόπολις

Aπάμεια Kιβωτός

Tυράϊον

Bάρις

Aδριανούπολις

Λιμέναι

Nεάπολις

Λαοδίκεια Kεκαυμένη

Σελεύκεια Σιδηρά

Άδαδα

Zόρζηλα

Tιμβριάς

Tέμανδος

Iουστινιανούπολις

Mητρόπολις

Πάππα

Εκκλησιαστικά Τακτικά, Darrouzès, J. (ed.), Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae (Paris 1981).
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>