Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
 

   Προεργασία

 
 

   2004-2006

 
 

   2006-2008

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις επιμέρους ενότητες είναι η ίδια με αυτήν που περιγράφεται στην εισαγωγική σελίδα του έργου "Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού". Δεδομένου όμως ότι κάθε γεωγραφική περιοχή που εξετάζεται έχει τις ιδιαιτερότητές της, θεωρήθηκε σωστό να επισημαίνονται τα εκάστοτε μεθοδολογικά στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν.

Με τον όρο "Μικρά Ασία" χαρακτηρίζεται, για τις ανάγκες του έργου, η γεωγραφική περιοχή της σημερινής ασιατικής Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι πόλεις των παραλίων της βόρειας Τουρκίας περιέχονται και σε αυτόν τον τόμο της ΕΜΕ αλλά και στον επόμενο του Ευξείνου Πόντου. Αντίθετα η Κωνσταντινούπολη, λόγω του ειδικού ιστορικού βάρους, αποτελεί ειδικό τόμο.

Η ενασχόληση του Ιδρύματος με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μικρασιατικών κτηρίων της Αρχαιότητας και του Βυζαντίου οδήγησε στην παραγωγή μεγάλου όγκου πληροφορίας σχετικά με τα δομικά στοιχεία της περιοχής. Αυτός είναι και ο λόγος που εμφανίζεται χωριστά η θεματική κατηγορία "δομικά".