Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
 

   Προεργασία

 
 

   2004-2006

 
 

   2006-2008

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ιδέα για μια εκτενή καταγραφή ιστορικών στοιχείων της Μικράς Ασίας, αρχικά τοπωνυμίων και προσώπων, υπήρξε σχεδόν ταυτόχρονη με την ίδρυση του ΙΜΕ από τους Λάζαρο και Ουρανία Εφραίμογλου. Με αυτό το στόχο στελεχώθηκε, ήδη από το 1995, μια ομάδα μελέτης και σχεδιασμού ενός σχετικού έργου. Η ιδέα πέρασε από πολλά στάδια και συνδέθηκε με διαφορετικά πλαίσια αναφοράς (τράπεζα πληροφοριών, κέντρο τεκμηρίωσης, βάση γνώσεων) πριν αποκρυσταλλωθεί το 1998 σε ένα έργο εγκυκλοπαιδικής μορφής και κατεύθυνσης. Στα διάφορα στάδια μεθοδολογικής ανάπτυξης και διερεύνησης του έργου συνέβαλε μεγάλος αριθμός ανθρώπων για τις ποικίλες εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Ακολουθούν τα ονόματα όλων των συνεργατών με βάση τα στάδια που αναπτύχθηκε ο συγκεκριμένος τόμος.