Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ephesus (Antiquity), Monument of Memmius

Συγγραφή : Mallios Yorgos (16/10/2002)
Μετάφραση : Panourgia Klio

Για παραπομπή: Mallios Yorgos, "Ephesus (Antiquity), Monument of Memmius",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8258>

Έφεσος (Αρχαιότητα), Μνημείο Μέμμιου (6/2/2006 v.1) Ephesus (Antiquity), Monument of Memmius (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Δομικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

At the eastern end of Embolos, exactly below the Panayir hill the monument of Memmius, grandson of the Roman dictator L. Cornelius Sulla, was erected during the third/fourth quarter of the 1st century BC. It is a tower-like structure of single architectural form, with two storeys and a pyramidal roof, standing on a high podium. It function was possibly funerary. During the mid Imperial era and late Antiquity the monument fell into disuse with the erection of other buildings such as the Hydreion both next to and above it.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Ephesus

Χρονολόγηση

Third/fourth quarter of the 1st century BC

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>