Μάξιμος Β΄ Κωνσταντινουπόλεως

1. Η σταδιοδρομία του πατριάρχη Μαξίμου Β΄

Ο μετέπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμος Β΄ ήταν αρχικά εκκλησιαστικός αξιωματούχος (κληρικός). Χρημάτισε επίσης ηγούμενος της μονής Ακοιμήτων της Κωνσταντινούπολης ως το 1204, οπότε η πόλη καταλήφθηκε από τους Λατίνους σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Μετά την άλωση κατέφυγε στη Μικρά Ασία, όπου έζησε ως μοναχός. Λίγο αργότερα ορίστηκε πνευματικός (εξομολόγος) του αυτοκράτορα Νικαίας-Θεοδώρου Α΄ Λασκάρεως (1207/8-1222) ύστερα από αίτηση του τελευταίου.1

Το 1216 ακολούθησε τον αυτοκράτορα σε εκστρατεία του σε εδάφη του θέματος Θρακησίων. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας απεβίωσε ο πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ Ειρηνικός και ο αυτοκράτορας πρότεινε τον Μάξιμο ως διάδοχο του πατριαρχικού θρόνου.2 Η πρόταση του Θεοδώρου Α΄ Λασκάρεως έγινε δεκτή από τη σύνοδο των ιεραρχών και ο Μάξιμος ενθρονίστηκε στις 17 Ιουνίου 1216 (ως Μάξιμος Β΄).3 Πέθανε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.1. Σύμφωνα με επιστολή του πατριάρχη Μιχαήλ Δ΄ Αυτωρειανού, ο Μάξιμος δεν ήταν πρόθυμος να αναλάβει το καθήκον αυτό. Ο Ν. Οικονομίδης υποστηρίζει ότι η απροθυμία του οφειλόταν στο δύσκολο χαρακτήρα τού Θεοδώρου Α΄ Λασκάρεως. Βλ. Oikonomidès, Ν. ( ed.), “Cinq actes inédits du Patriarche Michel Autôrianos”, Revue des Études Byzantines 25 (1967), σελ. 113-145.

2. Ο ιστορικός Γεώργιος Ακροπολίτης σημειώνει στην Ιστορία του ότι ο Μάξιμος Β΄ ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο με την επιρροή των γυναικών των ανακτόρων. Βλ. Georgii Acropolitae Opera 1, Heisenberg, A. (ed.) (Lipsiae 1903) [Wirth, P. (BSGRT, Stuttgardiae 1978)], σελ. 32, ενώ ο εκκλησιαστικός ιστοριογράφος Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος τον χαρακτηρίζει «αμαθή λόγων»· βλ. Nicephori Callisti Xanthopuli, Enarratio de Episkopis Byzantinii et de patriarchisomnibus cpolitanis", στο   Migne, J.P. (ed.), Patrologiae Cursus Completus. Series Graeco-Latina 147 (Paris 1865), στήλη 465. Αντίθετα, ο πατριάρχης Μιχαήλ Δ΄ Αυτωρειανός τον χαρακτηρίζει «τιμιώτατο μοναχό» και «γνωστικό»· βλ.  Oikonomidès, Ν. (ed.), “Cinq actes inédits du Patriarche Michel Autôrianos”, Revue des Études Byzantines 25 (1967), σελ. 113-145, ιδ. σελ. 124-125.

3. Ο Ν. Οικονομίδης τοποθετεί χρονικά την άνοδο του Μαξίμου Β΄ στον πατριαρχικό θρόνο στις 3 Ιουνίου 1216· βλ. Oikonomidès, Ν. (ed.), “Cinq actes inédits du Patriarche Michel Autôrianos”, Revue des Études Byzantines 25 (1967), σελ. 113-145, ιδ. σελ. 129.