Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Amisos (Byzantium)

Συγγραφή : IBR , Giftopoulou Sofia (17/3/2003)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: IBR , Giftopoulou Sofia, "Amisos (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7207>

Αμισός (Βυζάντιο) (19/3/2008 v.1) Amisos (Byzantium) (27/5/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Byzantine Amisos was a coastal city of the Helenopontos province, between Trebizond and Sinope. It was an episcopal see, an important harbour and market, a fortress and the seat of military and administrative officials of the theme of Armeniakon. It was sacked by the Arabs in the 9th century. It was taken over by the Seljuk Turks (1194-1204), succesively by the Grand Komneni (1204-1214), the Seljuk Turks again, the Mongols and the Turkmen. The Genovese settled there in 1285. It was under Ottomans rule after 1419.

Διοικητική Υπαγωγή

Province of Helenopontos, theme of Armeniakon

Ιστορική Περιοχή

Pontus

Γεωγραφική Θέση

Northeast Asia Minor, modern north-central Turkey

Άλλες Ονομασίες

Misso, Aminsos, Simisso, Samsun

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>