Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Diocese of Cerasous

Συγγραφή : Charitopoulos Evangelos (7/3/2007)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Charitopoulos Evangelos , "Diocese of Cerasous",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8828>

Κερασούντος Μητρόπολις (Οθωμανικής Περιόδου) (6/2/2006 v.1) Diocese of Cerasous (7/9/2006 v.1) 
 

1. The Region – Historical Background

The historical background of the province of Cerasous as an ecclesiastical administration upgraded to a diocese is directly connected with the general historical context formed in the Pontus by the Ottoman penetration and conquest. A diocese in the years of the Grand Komnenoi of Trebizond, the ecclesiastical administration of Cerasous survived until the 17th century. As a result, the diocese of Cerasous is a typical exception among the ecclesiastical provinces that survived in Asia Minor after the Ottoman capture and the reorganisation of ecclesiastical authorities after the institutional inclusion of the Ecumenical Patriarchate in the Ottoman structure. More specifically, the dioceses of Cerasous, Rizaion and Laodicea were the only ones among the Asia Minor dioceses of the 15th and 16th century that did not survive until modern years. Special historical conditions contributed to the abolishment of the above ecclesiastical provinces, with the first two being directly connected with the changes taking place in the ethnoreligious composition of the population of the Pontus after the completion of the Ottoman capture (1461) and particularly with the settlement of Turkmen populations as well as with the ongoing Islamisation.

The ecclesiastical administration of Cerasous was upgraded from a bishopric under the prelate of Neokaisareia to a metropolis in the Late Medieval years, particularly in the period when Trebizond and its region formed the kingdom of the Grand Komnenoi. The province of Cerasous was upgraded to a diocese as a result of the fact that it was still under the control of a Christian state, whereas the seats of the old inland dioceses, such as Neokaisareia, had been under Turkish-Muslim control already from the 12th century. In the relatively limited territory of the kingdom of the Grand Komnenoi (known as the “Empire of Trebizond”) there was enough room for three dioceses: Trebizond, which was the only diocese established far in the past, Cerasous and Rizaion in Lazika, both formed as upgraded bishoprics. All three dioceses survived the Ottoman conquest (1461) and generally operated until the 17th century, when the dioceses of Cerasous and Rizaion were abolished.

The city of Kerasounta (Giresun) came under Ottoman domination long before Trebizond, although the exact date of its capture by Turkmen emirs is not known. This must have happened towards the late 14th century, while the inland region of Kerasounta must have been under Turkish control long before the city was captured. The earliest Ottoman tax records dated 1486 reveal the robust presence of the Christian element in the interior of Trebizond rather than in the regions of Kerasounta, Tripolis and Koralla, where the Christians were restricted to the cities. This strongly indicates that the inland of those cities had been under Turkish control long before 1461.

2. Population

Apart from the namesake kaza (Çepni), the province of the diocese of Cerasous extended to Kürtün kaza with the little towns of Tripolis (Tirebolu) and Koralla, as evidenced by 18th c. information on “Kourtounia” as part of the former diocese and patriarchal exarchy of Trebizond at the time. The distribution of the Christian population in the 16th century as well as its proportion to the Muslim population after those regions were incorporated into the Ottoman state is evidenced by tax records dated between 1486 and 1583 (see auxiliary catalogue).

A number of Christian households, which during the 16th century increased from 269 in 1486 to 1301 in 1583, although small in comparison with the Byzantine period or with the Balkan households of the Ottoman period, was high enough for Asia Minor to justify the presence of a metropolitan, despite the fact that this number was extremely lower than the Muslim households of the district and was concentrated in only three little towns. The metropolitan of Cerasous must have been present and active, since he is reported in the patriarchal berats of 1483 and 1525, as well as in the bishopric list of the Ecumenical Patriarchate, which must refer to the 16th century.1 The diocese of Cerasous is also reported in the berat of 1662,2 the year of the terminus post quem for the deactivation of the diocese, since a few decades later, towards the late 17th century, it became a patriarchal exarchy and the bone of contention between the dioceses of Trebizond and Chaldia for a long time.

Although the Christian population of the area of Kerasounta increased in the 16th century – always a minority in comparison with the Muslims –, the 17th century was a period of actual decline. It is not known whether there is detailed information about the number of Christians in the 17th c. Pontus, but it is widely accepted that the specific century is described by decline. The consequences of Islamisation in the wider district of Trebizond contribute to the confinement of the Orthodox Christian population in the areas of Gümüşhane (Argyroupolis) due to the mines existing there, and Maçka (Matzouka) due to the influence of the great stauropegiac monasteries of Soumela, Vazelon and St. George Peristereotas.3 For example, the diocese of Rizaion and the bishopric of Of were abolished at the time due to the Islamisation of the Laz and of the region respectively. Possibly the diocese of Cerasous was deactivated for the same reasons.

From then onward the district of the former province of Cerasous became a patriarchal exarchy for a while, but was soon claimed by the dioceses of Trebizond and Chaldia, thus being their bone of contention. The city of Kerasounta came under the jurisdiction of the metropolitan of Trebizond, but the rest of the province was incorporated into the province of Chaldia due to the settlement of Christian miners from Argyroupolis (Gümüşhane).4

1. Ζαχαριάδου, Ε., Δέκα Τουρκικά Έγγραφα για την Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567) (Athens 1996), p. 141; Darrouzès, J., Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae (Paris 1981), pp. 419-421.

2. Κονόρτας, Π., Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεράτια για τους προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17ος – αρχές 20ου αιώνα) (Athens 1998), p. 233.

3. Bryer, A.A.M., “The Tourkokratia in the Pontos: Some Problems and Preliminary Conclusions”, Neo-Hellenica 1 (1970), pp. 30-54.

4. Χρύσανθος (Φιλιππίδης), αρχιεπ. Αθηνών (Chrysanthos, Archbishop of Athens), Η Εκκλησία Τραπεζούντος (Athens 1936), pp. 579-580.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>